Code - 90999

500 USD

For rent other in Գավառ

 • Total area 1576 m 2
 • Floor 1

Code - 961924

500 USD

For rent other in Parakar

 • Total area 268 m 2
 • Floor 2

Code - 961426

800 USD

For rent other in v. Proshyan

 • Total area 400 m 2
 • Floor 2

Code - 91536

2,000 USD

For rent other in Gyumri

 • Total area 554 m 2
 • Floor 2

Code - 90890

4,500 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 1965 m 2
 • Floor Пп,1,2

Code - 91119

2,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 600 m 2
 • Floor П,1,2

Code - 91036

1,200 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 569 m 2
 • Floor 1

Code - 90649

10,500 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 215 m 2
 • Floor 3

Code - 962986

1,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 300 m 2
 • Floor 1

Code - 962988

1,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 300 m 2
 • Floor 1

Code - 962931

15,000 USD

For rent other in Balahovit

 • Total area 11675 m 2
 • Floor 1

Code - 91274

1,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 73 m 2
 • Floor П

Code - 91075

16,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 606 m 2
 • Floor П,1,2,3

Code - 90628

6,000 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 780 m 2
 • Floor П

Code - 91082

6,600 USD

For rent other in Yerevan

 • Total area 136 m 2
 • Floor 1